Salaam aur chhink ka jawab naa dena kaisa?

Khali ishaare se jawab dena kaafi hoga kya ?nnJawab:nnSalam aur chheenk dono ka jawab dena WAJIB hai aur dono ka jawab inti awaz se diya jayega ki samne wala sun le.nnWarna gunahgar hoga aur jawab dene me bhi der ki to bhi gunahgar aur ishare se jawab kaafi nahi, awaz ke sath hi dena wajib hai.nnBahar e Shariat Jild: 3 Safa: 460nnSalam ka jawab foran dena wajib hai.nnBila wajah takheer ki to gunahgar hoga or ye gunah jawab dene se dafa naa hoga, balki tauba karni hogi.nnBahar e Shariat Jild: 3 Safa: 464nnSalam itni awaz se kahe ki jisko salam kiya gaya hai wo sun le, aur agar itni awaz naa ho to jawab dena wajib nahi.nnUngali ya hatheli se salam karna mana hai.nnHadis me farmaya: ?ungali se salam karna yahoodiyo ka tariqa hai aur hatheli se salam karna nasara ka?.nnBaaz log salam ke jawab me hath, ya sar se ishara kar dete hai.nnYun jawab nahi hua, unko munh senjawab dena wajib hai.nnKisi ne hath ke ishare se salam kiya to ye salam nahi, naa iska jawab dena wajib.nnMagar jab ishare ke sath munh se bhi salam kaha to jawab diya jayega.nnBahar e Shariat Jild: 3 Safa: 476nnChheenk ka jawab dena wajib hai.nnJabki chhenkne wala ? ????? ? ? (Alhumdullillah) kahe, aur iska jawab bhi foran dena aur is tarah dena ki wo sun le wajib hai.nnJis tarah salam ke jawab me hai yaha bhi hai.nnMasail-e-Shariyat, Jild:1, Page:147

Share your love