Hadees Shareef Mein Hai Ki Har Biddat Gumraahi Hai, Toh Isse Kaunsi Biddat Muraad Hai?

Jawab:nnIs Hadees Shareef Se Sirf Biddat e Sayyeaa Muraad Hai.n(Dekhiye Mirkat Sharah Mishqaat Jild Awwal Safa 179 Aur Ashi’atul Lamaat Jild Awwal Safa 125)nnIsiliye Ki Agar Biddat Ki Tamaam Qisme Muraad Li Jaaye.nnJaise Ki Jahire Hadees Se Mafhoom Hota Hai.nnToh Fiqah, Ilm e Kalam Aur Sarf wa Nahu (???) Wagairah Ki Tadween Aur Unka Padhna Sab Zalalat wa Gumrahi Ho Jaayega.

Share your love