Majlis Badalne Aur Na Badalne Ki Surtein Kya Hai?

Jawab:nnDo Ek Luqma Khana, Do Ek Ghooñth Peena, Khada Ho Jaana, Do Qadam Chalna, Salam Ka Jawab Dena, Do Ek Baat Karna, Aur Masjid Ya Makan Ke Ek Ghosha Se Doosre Ghosha Ki Taraf Chalna.nnIn Tamam Surton Mein Majlis Na Badlegi.nnHaan agar Makan Bada Hai, Jaise Shahi Mahal.nnToh Aisa Makan Mein Ek Ghosha Se Doosre Mein Jaane Se Badal Jaayegi, Aur Teen Luqma Khana, Teen Ghooñth Peena, Teen Kalime Bolna, Teen Qadam Maidan Mein Chalna Aur Nikah Ya Kahrido Farokht Karna.nnIn Tamam Surton Mein Majlis Badal Jaayegi.n

Share your love