Char Mashoor Farishton Ke Naam Kya Hai?

Char Mashoor Farishton Ke Naam Hainn1. Hazrat Jibrail Alaihissalamn2. Hazrat Meekail Alaihissalamn3. Hazrat Israfil Alaihissalamn4. Hazrat Izrail Alaihissalam.

Share your love