Marne Ke Baad Zinda Hone Ka Matlab Kya Hai?

Jawab:

Marne Ke Baad Zinda Hone Ka Matlab Yeh Hai Ki Qiyamat Ke Din Jab Zameen, Aasmaan, Insaan Aur Farishte Wagairah Sab Fana Ho Jayenge.

Toh Fir Khuda e Ta’ala Jab Chahega Hazrat Israfeel Alaihissalam Ko Zinda Farmayega Woh Dobara Soor Fokenge Toh Sab Cheeze Maujood Ho Jaayegi.

Farishte Aur Aadmi Wagairah Sab Zinda Ho Jayenge.

Murde Apni Apni Qabron Se Uthenge.

Hashr Ke Maidan Mein Khuda e Ta’ala Ke Samne Peshi Hogi.

Hisaab Liya Jayega Aur Har Shakhs Ko Achche Bure Kaamo Ka Badla Diya Jayega.

Yaani Achcho Ko Jannat Milegi Aur Buron Ko Jahannam Mein Bhej Diya Jayega.

Hisaab Aur Jannat wa Dozakh Haq Hai.

Unka Inkaar Karne Wala Kafir Hai.

Share your love