YAH KEHNA KAISA KE HUZOOR ? HAMARE ?SAHAB? HAI?

HUZOOR ? PAR ITLAQE SAHAB KHUD QURAN E MAJEED ME WAARID HAI.nn??????????? ????? ?????? ??? ????? ??????????? ????? ??????nnAl-Najm ? ?????, Aayat Number ? 1 & 2nnTARJUMA ? IS PYAARE CHAMAKTE TAARE MUHAMMAD KI QASAM JAB YAH MERAAJ SE UTRE TUMHARE SAHAB NA BAHKE NA BERAAH CHALE.nnMAGAR NAAME AQDAS KE SAATH IS TAUR PAR LAFZE SAAHAB KA MILANA YAH AARAIYO AUR PADRIYO KA SIAAR HAI.nnWAH ISE MAAROOF TAAZEEM ME LAATE HAI, JO ZAID WA UMAR KE LIYE RAYEZ HAI.nnSHAIKH SAHAB, HARJA SAHAB, PADRI SAHAB, PANDIT SAHAB.nnLIHAZA IS SE AEHTRAAZ CHAHIYE.nHAA YU KAHA JAYE KE HUZOOR ? HAMARE SAHAB HAI, AAKA HAI, MAALIK HAI, MOULA HAI!nnFATAWA RAZVIYA SHAREEF, JILD-14, SAFA NUMBER-613 Aur 614n????????????????????????

Share your love