ALLAH TAALA KO MUKHATIB KARKE, ASSALAMO ALAIKUM YA WALAIKUM ASSALAM KAHNA KAISA?

ANSWERnnALLAH ????? KO MUKHATIB KARKE ASSALAMO ALAIKUM YA WALAIKUM ASSALAM KAHENA ?MAM?NOOA? HAI.nnHADEES ME HAI:nn?YAH NA KAHO SALAM HO ALLAH PAR, IS LIYE KE ALLAH ?SALAM? HAI.nnFATAWA SHARHE BUKHARI, JILD-AWWAL, SAFA NUMBER-126 & 127

Share your love