Tayammum Ka Tarika Wazu Aur Ghusl Ke Liye?

Jawab:

Tayammum Ka Tariqa Wazu aur Ghusl Dono Ke Liye Ek Hi Hai.

Tayammum Ka Tarika Yeh Hai Ki Awwal Dil Mein Niyat Karein.

Fir Dono Hath Ki Ungliyan Kushada Karke Zameen Par Maare Aur Zyada Gard Lag Jayein Toh Jhadh Le.

Fir Usse Saare Munh Ka Masah Karein.

Fir Dobara Dono Hath Zameen Par Maarkar Dahine (Right) Hath Ko Baayein (Left) Hath Se Aur Baayein (Left) Hath Ko Dahine (Right) Hath Se Kuhniyon Samet Maley.

Tayammum Kin Cheezo Se Karna Jaayez Hai?

Jawab:

Paak Mitthi, Patthar, Reth, Multani Mitthi, Geru, Kachchi, Ya Pakki Int (Brick), Mutthi Aur Int Patthar, Yaa Chuna Ki Deewaron Se Tayammum Karna Jaayez Hai!

Tayammum Kin Cheezo Se Karna Naajaayez Hai?

Jawab:

Sona, Chandi, Tamba, Peetal, Loha, Lakdi, Aluminium, Kapda, Raak Aur Har Qism Ke Galla Se Tayammum Karna NaaJaayez Hai!

Yaani Jo Cheezien Aag Mein Pigal Jaati Hai, Yaa Jalkar Raak Ho Jaati Hai Un Cheezon Se Tayammum Karna Naajaayez hai!

Share your love