Tayammum Kin Cheezo Se Toot Jata Hai?

Jawab:

Jin Cheezon Se Wazu Toot Jaata Hai, Ya Ghusl Wajib Hota Hai.

Unse Tayammum Bhi Toot Jaata Hai!

Alawa Inke Pani Par Qudrat Ho Jaane Se Bhi Tayammum Toot Jata Hai!

Share your love