Tayammum Mein Kitne Farz Hai?

Jawab:

Tayammum Mein Teen (3) Baatein Farz Hai.

1) Niyat Karna.

2) Pura Munh Par Hath Ferna.

3) Dono Hathon Ka Kuhniyon Samet Masah Karna.

Agar Anguthi Pehne Ho Toh, Uske Neeche Hath Ferna Farz Hai!

Aur Aurat Agar Chudhi, Ya Zewar Pehne Ho Toh Usey Hatha Kar Har Hisse Par Hath Ferna Farz Hai!

Share your love