- Advertisement -

Kya nabi e Karim ﷺ ne apni aankho se Allah عزوجل ko dekhe sahi Hadith aur Al Quran ke mutalik

Jawab:
Hadrat Ikramah Radi-Allahu Ta’ala Anh Bayan karte hain ke Sayyedna Abdullah ibn Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma ne Farmaaya:
Hadrat Sayyedna Muhammad Mustafa ﷺ ne apne Rab ka Deedar kiya hai.
Main ne Arz kiya: Kya Allah Ta’ala Ne ye Nahi farmaaya Nigaahein uska Ihaata nahi kar sakteen Aur wo Nigaaho ka idraak o ihaata karta hai?
To Hadrat Abdullah ibn Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma ne farmaaya:
Tum par ta’jjub hai! Jab Allah apne us Noor ke sath Tajalli farmaaye jo uska gair mutanaahi Noor hai aur beshak Sayyedna Muhammad ﷺ ne apne Rab ka do martaba deedar kiya hai.
(Tirmizi, umdatul qari sharah bukhari, tafseer ibn e kaseer, subul ul huda warrishad, mustadrak ala assahihain, musnad ahmad mu’jam e kabeer, tafseer ibn abi haatim, surah an’aam)
Hadrat Abdullah ibn Abbas Radi-Allahu Ta’ala anhuma ne Bayan farmaya ke
Hadrat Rasoolullah ﷺ ne farmaya: main ne apne Rab ka Deedar kiya. (Musnad ahmad)
Hadrat ibn e Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma se Riwayat hai ke Allah Ta’ala ne Hadrat ibrahim ko khullat aur Hadrat moosa Alaihissalam ko kalam aur Sayyed e Alam Muhammad ﷺ ko apne deedar se imtiyaz bakhsha (salawatullahi alaihim ajma’een).
Ka’b ne farmaya ke Allah Ta’ala ne Hadrat Moosa alaihissalam se do baar kalam farmaya aur hadrat Muhammad mustafa ﷺ ne Allah ta’ala ko do martaba dekha.
Tirmizi
Yahan chand baaton ka lehaaz rakhna zaruri hai.
Ek ye ke Hadrat Aisha Siddeqah Radi-Allahu Ta’ala Anha ka Qawl Nafi me hai.
Aur Hadrat ibn e Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma ka qawl isbaat me hai
Aur Musbat Muqaddam hota hai.
Kyu ke Nafi karne wala kisi cheez ki nafi us waqt karta hai ke Usne nahi suna
Aur musbit isbaat is liye karta hai ke usne suna aur jana.
To ilm musbit ke paas hai.
Dosri baat ye ke hadrat ummul momineen Aisha Siddeqah radi-Allahu Ta’ala anha ne ye kalam huzoor ﷺ se naql nahi kiya.
Balke Khud Aayat se istembaat farmaya
لاتدركه الابصار
Nigaahein us (Allah) ka ihaata (gher) nahi kar sakti.
Yahan par Ihaata (gherna) ki Nafi hai.
Ruyat (dekhne) ki nafi nahi hai.
Sahih yahi hai ke Huzoor ﷺ Deedar e ilahi se musharraf farmaye gaye.
Muslim shareef ki hadees e Marfoo’ se bhi yahi saabit hai.
Hadrat ibn e abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma bhi isi par hain.
Muslim ki hadees hai Huzoor ﷺ ne farmaya ke “mai ne apne Rab ko apni Ankh aur apne dil se dekha”.
Hadrat Hasan Basri Radi-Allahu Ta’ala Anh Qasam Khaate the ke Huzoor ﷺ ne shab e meraaj apne Rab ka deedar kiya.
Hadrat imam Ahmad ne Farmaya ke Huzoor ﷺ ne apne Rab ko dekha, usko dekha, usko dekha.
Imam saheb Ye Farmaate rahe yahan tak ke unka saans toot gaya.
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy