- Advertisement -

Jamra ke pass se kankariyaan Uthana kaisa hai ?

Jawab:
Makrooh Hai.
Kankariyaan zameen ki jins ( Qism ) se ho Aur Aisi Cheez ki jisse tayyammum jayez hai kankar, patthar, mitti Yahan tak ki Agar khaak phenki jab bhi Rami ho gayi magar ek kankari phekne ke kaayim makaam huyi.
Moti, Ambar, Mushaq wagairah se Rami jaayez nahi. Yuhi jawaahir Aur sone chaandi se bhi rami nahi ho sakti ki yah to nichawar huyi, maarna na huwa. Mingni se bhi Rami jaayez nahi. Jamra ke pass se kankariyaan uthana makrooh hai ki waha ki kankariyaan Rahti hai jo makbul nahi hoti Aur madud ho jaati hai Aur jo makbul ho jaati hai utha li jaati hai.
(Raddul Muhtaar)
Agar maalum ho ki kankariyaan naajis ( Naa-paak ) hai to unse rami karna makrooh hai Aur maalum na ho to nahi Magar dooh lena mustahab hai.
Is Rami ka waqt aaj bhi fajr (Subah Saadik ) se 11vi ki fajr tak hai.
Magar sunnat yah hai ki tulu e Aftaab se jawaal tak ho Aur jawaal se gurub tak mubaah aur Gurub se Fajr tak makrooh.
Yoonhi 10vi ki namaz e fajr ka waqt shuru hone se tulu e Aftaab tak makrooh Aur agar kisi Uajr ke sabab ho maslan charwaho ne raat me rami ki to karaahat nahi.
Reference Bahare shari’at Hissa 06 Safa 84
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy