Aurate kabrastan me kyu nahi ja sakti?

Jawab:nnAurato ka Qabro par jaana ikhtelafi Mas’la hai.nnAksar Ahl e Ilm ise Haraam, Ya Makrooh e Tahrimi Kahte hain, ye ikhtelaf yu paida hua ke ek zamane me Qabro par jaana sab ko mana tha.nnMardo ko bhi aur Aurato ko bhi.nnBaad me Huzoor pur Noor ? ne iski Ijazat ataa farma di aur irshad farmaya:nn“Qabro ki ziyarat kiya karo, wo Akhirat ki yaad dilaati hain”.nnJo Hazrat Qabro par jaane ko jaayez rakhte hain, unka kehna hai ke ye Ijazat jo Huzoor ? ne Ataa Farmaayi,nnMardo aur Aurato sab ko shamil hai.nnAur Jo Hazrat Najaayez kehte hain, unka istedlal ye hai ke Huzoor ? ne aisi aurato par Laanat farmayi hai jo qabro ki ziyarat ke liye jayein.nnLehaza Qabro par jana unke liye Mamnol aur Moojib e Laanat hoga.nnAur Ulama ye bhi farmate hain ke Auratein ek to Shara’i Masail se kam waqif hoti hain, dosre unme sabr, Hausla aur zabt kam hota hai.nnIsliye unke Haq me Gaalib andesha yahi hai ke ye wahan jaa kar Cheekh pukaar karengi, Be Pardagi hogi, Ya Koi Biddat khadi karengi.nnShayed isi Andeshe ki bina par.nnHuzoor ? ne unke Qabro par jaane ko Moojib e Laanat farmaya.nnHuzoor Sadrush Shariah Irshad Farmate hain:nnMazhab e Saheeh ye hai ke Hadeesnn “??? ???? ?????? ??????”nnMansookh hai ye Hukm muqaddam hai aur dosri Hadees Jisme ziyarat e Quboor ki ijazat hai wo Muta’kkhar o Naasikh hai.nnWo Hadees ye hainn“??? ?????? ?? ????? ?????? ??? ???????”nnIs Hadees me agarche segha muzakkar hai.nnMagar ye amr muqarrar aur saabit hai ke khitabaat e Shara’iyyah me agarche segha muzakkar Hai.nnAuratein bhi isme dakhil hain, jab tak daleel e Shara’i se rijaal ki khususiyat saabit na aur Hadeesnn“?????? ????? ??????”nnIski kashif hai.nnLehaza ziyarat e quboor se Aurato ko murtakib e Fe’l e Haraam nahi kaha jayega.nnAgarche hamaare nazdeek aslam tareeqa ye hai ke Aurato ko ziyarat e quboor se mana kiya jaaye, kyuke unme ifraat o tafreet ka Maaddah gaalib hai aur surat e Mas’oola me hijaab aur Adaab e e’zaaz ka pura lehaaz kiya gaya hai.nnLehaza hukm me aur mazeed khiffat paida ho gayi.nn(Fatawa Amjadia jild 1 safah 327)nnHuzoor Sayyedi Aala hazrat Farmate hain:nn“Meri Raaye is masle me khilaaf par hai, muddat hui mera fatwa Tohfa e Hanafiyya me Chhap chuka, mai us Rukhsat ko jo Bahr ur Raayeq me likhi maan kar Nazr ba Halaat e Nisaa Siwa e Hazri e Rauza e Anwar ke Wajib ya Qareeb ba Wajib Hai.nnMazaraat e Aulia ya Deegar Quboor ki ziyarat ko Aurato ka jaana Ba Itteba e Guniya Allama Muhaqqiq Ibraheem Halabi Har giz pasand nahi karta khususan is tufaan e be tameezi raqs o mazameer o surood me jo aaj kal johhaal ne A’raas e Tayyeba me barpa kar rakha hai is ki shirkat to mai awaam e rijaal ko bhi pasand nahi rakhta na ke wo jin ko Anjasha Radi-Allahu Ta’ala Anh ki Hadi Khwani ba ilhaan e Khush par Aurato ke saamne Mumaana’at farma kar unhe nazuk sheeshiyaan farmaya gaya”.nn(Fatawa Razaviyyah mutarjam jild 23 safah 111)nnLehaza Mazkoora Baala Aqwaal e Foqaha se Ye Saabit ho gaya ke Aurato ke Mazaraat par Jaana fi zamaanina Najaayez hai aur iski Mumaana’at Mahram o Gair Mahram ki Buniyaad par nahi.nnBalke Unki Parda Nasheeni aur Aaj kal hone waale khuraafaat o bad’tameezi ki buniyaad par hai.nn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi nKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love