Shirk Kise Kehte Hai?

Khudaye Ta’ala Ki Zaat Wa Sifaat Me Kisi Ko Shareek Ṭhehrana Shirk Hai.

Zaat Me Shareek Ṭhehrana Ka Matlab Yah Hai, Ki Do Yaa Do Se Zyada Khuda Maane.

Jaise Essai (Christian) Ki Teen Khuda Maan Kar Musharik Hue Aur Jaise Hindu Ki Kai Khudaa Manne Ke Sabab Musharik Hain.

Aur Sifaat Me Shareek Ṭhehrana Ka Matlab Yah Hai Ki Khudaaye Ta’ala Ki Sifaat Ki Tarah Kisi Doosare Ke Liye Koi Sifaat Sabit Kare.

Masalan Sunna Aur Dekhna Wagaira Jaisa Ki Khudaye Ta’ala Ke Liye Bagair Kisi Ke Diye Jaati Taur Par Sabit Hai.

Usi Tarah Kisi Doosare Ke Liye Sunna Aur Dekhna Wagaira Zaati Taur Par Maane Ki Bagair Khuda Ke Diye Use Yah Sifatein Khud Haasil Hain To Shirk Hai.

Aur Agar Kisi Doosare Ke Liye Ataayi Taur Par Maane Ki Khudaye Ta’ala Ne Use Yah Sifatein Ataa Ki Hain, To Shirk Nahi.

Jaisa Ki Allah Ta’ala Ne Khud Insan Ke Baare Me Para 29 Ruko 19 Me Farmaya Jiska Tarjamaa Yah Hai Ki

“Hamane Insan Ko Sunane wala, Dekhane wala Banaya!”

Book-Anware Shariat Hindi P18

InstagramFacebookYoutubeShort link
Scroll to Top