Agar Sunnat Aur Nafl Ka Qada (Baithak) Na Kiya Aur Bhool Kar Khada Ho Gaya Toh Kya Karein?

Jawab:nnSunnat aur Nafl Ka Har Qada (Baithak) Qada e Akheera Hai, Yaani Farz Hai.nnAgar Qada Na Kiya Aur Bhool Kar Khada Ho Gaya, Toh Jab Tak Us Rakat Ka Sajda Na Karein Laut Aaye Aur Sajda e Sahw Karein.

Share your love