Agar Dua E Qunoot Na Padhe Toh Kya Hukm Hai?

Jawab: Agar Dua E Qunoot Kasdan (Jaan Boojh) Kar Na Padhein.

Toh Namaz e Witr Phir Se Padhein Aur Agar Bhool Kar Na Padhein Toh Aakhir Mein Sajda E Sahu Karein!

Share your love