Agar Namaz Mein Ayat e Sajda Padhi Toh Kya Hukm Hai?

Jawab:

Agar Namaz Mein Ayat e Sajda Padhi, Toh Fauran Sajda Kar Lena Wajib Hai.

Teen Aayat Se Zyaada Ki Takheer Karega Toh Gunaahgar Hoga Aur Agar Fauran Namaz Ka Sajda Kar Liya,

Yaani Ayat e Sajda Ke Baad Teen Aayat Se Zyaada Na Padha Aur Ruku Karke Sajda Kar Liya.

Toh Agarche Sajda E Tilawat Ki Niyat Na Ho Sajda Ada Ho Jayega.

Bahar e Shariat

Share your love