Isha Namaz Ki Chaar (4) Rakat Farz Ki Niyat Kaise Kare ?

Jawab:nnIsha Namaz Ki Chaar (4) Rakat Farz Ki Niyat.nnNiyat Ki Maine Chaar (4) Rakat Namaz Farz Isha Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye (Muqtadi Itna Aur Kahe Peeche Iss Imam Ke) Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!

Share your love