Paanch Waqt Ki Namazo Me Kul Kitni Rakat Qaza Padhi Jayegi ?

Jawab:nnPaanch Waqt Ki Namaz Me Kul Bees (20) Rakat Namaz Hai.nnDoo (2) Rakat Fajr,nnChaar (4) Rakat Zohar,nnChaar (4) Rakat Asar,nnTeen (3) Rakat Maghrib,nnChaar (4) Rakat Isha Aur Teen (3) Rakat Witr.nnKhulaasa Ye Ki Farz Aur Witr Ki Qaza Hai.nnSunnat Namazo Ki Qaza Nahi Hai!

Share your love