Eid ul Fitr Ki Namaz Padhne Ka Tariqa Aur Niyat Kya Hai?

Jawab:nnPehle Is Tarah Niyat Kare.nnNiyat Ki Maine Do Rakat Namaz Wajib Eid ul Fitr Ya Eid ul Azha (Adha) Ki Che (6) Takbeeron Ke Saath ALLAH TA’AALA Ke Liye (Muqtadi Itna Aur Kahe Peeche Is Imam Ke) Munh Mera Taraf Kaaba Shareef Ke.nnPhir Kaano Tak Hath Uthaye Aur ALLAHU AKBAR Keh Kar Hath Bandh Le.nnPhir Sana Padhe.nnPhir Kaano Tak Hath Le Jaaye Aur ALLAHU AKBAR Kehte Huwe Hath Chhodh De.nnPhir Hath Uthaye Aur ALLAHU AKBAR Kehte Huwe Hath Chhodh De.nnPhir Teesri Bar Hath Uthaye Aur ALLAHU AKBAR Keh Kar Hath Bandh Le.nnIske Baad Imam Aahista Aauzu Billah wa Bismillah Padhkar Buland Aawaz Se Alhumdu Ke Saath Koi Surat Padhe.nnPhir Ruku Aur Sajde Se Farigh Hokar Doosri Rakat Mein Pehle Alhumdu Ke Saath Koi Surat Padhe.nnPhir Teen Bar Kaano Tak Hath Le Jaaye Aur Har Bar ALLAHU AKBAR Kahe Aur Teesri Martaba Hath Na Bandhe Aur Chawthi Bar Bagair Hath Uthaye ALLAHU AKBAR Kehte Huwe Ruku Mein Jaaye Aur Baqi Namaz Doosri Namazo Ki Tarah Puri Kare.nnSalam Pherne Ke Baad Do Khutba Imam Padhe.nnPhir Dua Mange Khutba e Ula (Pehla Khutba) Shuru Karne Se Pehle Imam Mimbar Par Khade Hokar 5 Bar Aahista ALLAHU AKBAR Kahe Ki Yehi Sunnat Hai.

Share your love