Agar Qada e Akheera (Peechli Baithak) Mein Attahiyatu wa Rasooluhu

Tak Padhne Ke Baad Bhool Kar Khada Ho Gaya Toh Kya Karein?

Jawab:

Agar Ba Qadre Tashahhud Qada e Akheera (Peechli Baithak) Karne Ke Baad Bhool Kar Khada Ho Gaya.

Toh Jab Tak Us Rakat Ka Sajda Na Kiya Ho, Laut Aaye Aur Dobara Attahiyat Padhein, Bagair Sajda e Sahw Karein.

Phir Tashahhud Bagair Padh Kar Salam Pher De.

Share your love