- Advertisement -

Imam se pehle Ruku kiya magar uske sar Uthane se pahle imam ne bhi Ruku kiya.

Imam se pahle Ruku kiya magar uske sar Uthane se pahle imam ne bhi Ruku kiya.
Isne us waqt Ruku kiya ho ki imam Ba-Qadre farz qirat kar chuka ho. To Ab Ruku pe kya hukm hoga❓
Ruku Ho gaya
Mas’Ala : Imam se pahle Ruku kiya magar us ke uthane se pahle imam ne bhi ruku kiya to Ruku ho gaya. Basharte ki isne us waqt Ruku kiya ho ki imam Ba-Qadre farz qirat kar chuka ho warna na huwa.
Aur is surat me imam ke Saath ya Baad, Agar dobara Ruku’a karega ho jayega.
Warna namaz jaati rahi Aur Imam se pahle Ruku khwaah koyi Rukn ada karne me tha. Aur yah takbeer kah kar juhka tha ki khada ho gaya to Agar hadde Ruku me sharik ho gaya Agarche kalil (thoda hi) to Rakat mil gayi.
(Aalamgeeri)
Muktadi ne tamaam Rakato me Ruku wa sujud imam se pahle kiya to salaam ke baad jaruri hai ki Ek Rakat bagair Qirat padhe. Aur na padi to namaz na huyi,
Aur Agar imam ke baad Ruku wa sujud kiya to namaz ho gayi. Aur agar Ruku pahle kiya Aur sajda saath-saath to 4ro Rakat e Bagair Qirat padhe. Aur agar Ruku saath kiya Aur sajda pahle to 2 Rakat baad me padhe.
(Aalamgeeri)

Bahar E Shari’At 4tha Hissa Safa No 35

○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy