Category Wazifa

Tez bukhar ke liye wazifa

Jawab: Surah Fatiha ke sath yanaaru kooni bardau wa salaman ala ibraheem Mila kar 7 baar parhein Aur pani par damm karein aur bachche par damm karein aur pani pilaayein. Ya phir Surah Mujaadalah Ek baar parh kar damm karein.…