Tajiya Banana Aur Dekhna Kaisa Hai?

Jawab: Sayyidi Sarkaar A’ala Hazrat Alaiyhi Rehma Irshad Farmate Hai. Taziya Ma’asiyat Hai. Taziya Banana Dekhna Jaayez Nahi.

Share your love