- Advertisement -

Qurbani ka hissa kitna hota hai?

Qurbani ke janwar mein kitne hisse hote?

 
HADEES:– Hazrat Abdullah Bin Mas’ood رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya Qurbani mein gaiy 7 ki taraf se aur uoont 7 ki taraf se hai
(Tibrani)
MASLAH:– Jab Qurbani ke sharaait e mazkoorah paaye jaayein to bakri ka zabah karna ya oont ya gaaye ka saatwa hissa wajib hai.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Saatwen hissa se kam nahi ho sakta balke oont ya gaaye ke shuraka mein agar kisi shareek ka saatwen hissa se kam hai to kisi ki Qurbani nahin hui yani jiska saatwa hissa ya usse ziyadah ho uski bhi Qurbani nahi hui.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Gaaye ya oont mein saatwen hissa se ziyaadah ki Qurbani ho sakti hai maslan gaaye ko 6 ya 5 ya 4 shakhso ki taraf se Qurbani karein ho sakta hai aur ye zaroori nahin ke sab shuraka ke hisse barabar hon. Balkeh kam o besh bhi ho sakte hain, haan ye zaroor hai ke jiska hissa kam hai woh saatwen hissa se kam naho
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– 7 Shakhso ne 5 gaayo ki Qurbani ki ye jaayez hai ke har gaaye mein har shakhs ka saatwa hissa hua.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Gaaye ke shuraka me se ek kaafir hai ya un men se ek shakhs ka maqsood Qurbani nahi. Balkeh gosht haasil karna hai to kisi ki Qurbani nahi hui.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Qurbaani ke sab shuraka ki niyyat taqarrub ho iska ye matlab hai ke kisi ka irada gosht na ho aur ye zaroori nahi ke woh taqarrub ek hi qism ka ho maslan sab Qurbaani hi karna chaahte hain balke agar mukhtalif qism ke taqarrub hon oh taqarrub sab par wajib ho ya kisi par wajib ho aur kisi par wajib na ho har soorat men Qurbaani jaayez hai.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Qurbani aur aqeeqah ki bhi shirkat ho sakti hai ke aqeeqah bhi taqarrub ki ek soorat hai.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Shuraka mein koi devbandi wahabi aur gair muqallid wagairah hai to kisi ki Qurbani na hui.
BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANI
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy