Ladka Aur Ladki Ke Aqeeqa Mein Kaunse Janwar Munasib Hai ?

Jawab:nnLadka Ke Aqeeqa Mein Do (2) Bakra Aur Ladki Ke Aqeeqa Mein Ek (1) Bakri Zabah Karna Munasib Hai.nnAur Ladka Ke Aqeeqa Mein Bakriyan Aur Ladki Mein Bakra Kiya Jab Bhi Harj Nahin Aur Pahunchan Na Ho Toh Ladka Mein Ek (1) Bakra Bhi Zabah Kar Sakte Hai.nnAur Aqeeqa Mein Bade Janwaron Ko Zabah Kiya Jaye.nnToh Ladka Ke Liye Saat (7) Hisse Mein Se Do (2) Hisse Aur Ladki Ke Liye Ek (1) Hissa Kaafi Hai.

Share your love