AQEEQAH KA BAYAN

AQEEQAH KA BAYAN?nnHADEES:- Hazrat Salman Bin Aamir Zabi ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke main ne RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ko farmate suna ke ladke ke saath aqeeqah hai uski taraf se khoon bahao (yani Jaanwar zabah karo) aur usse aziyyat ko door karo yani uska sar mundwa do.nn(Bukhari)nnHADEES :- Hazrat e Umm e Kurz ??? ???? ????? ???? se riwayat hai ke mai ne RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ko farmate suna ke ladke ki taraf se 2 bakriyaan aur ladki ki taraf se 1 is me harj nahin ke narr ho ya maadah.nn(Abu daaud / Tirmizi / Nasai)nnHADEES :- Hazrat e Samurah ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke Huzoor e Aqdas ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya ladka apne aqeeqah me girhwi hai. 7wen din uski taraf se zabah kiya jaaye aur uska naam rakha jaaye aur sar munda jaaye, girhwi hone ka ye matlab hai ke usse poora nafa haasil na hoga jab tak aqeeqah na kiya jaaye aur baaz ne kaha bachcha ki salamati aur uski nashu numa aur usme achche ausaaf hona aqeeqah ke saath waabistah hai.nn(Abu daaud / Tirmizi / Nasai)nnHADEES:- Hazrat Ali ??? ???? ????? ??? se riwayat hai kahte hain RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne Hazrat e Hasan ??? ???? ????? ??? ki taraf se aqeeqah me bakri zabah ki aur ye farmaya ke aye Fatima iska sar mundwa do aur baal ke wazan ke barabar chaandi sadqa karo, ham ne baalo ka wazan kiya to 1 dirham ya kuchh kam the.nn(Tirmizi)nnHADEES:- Hazrat e Abu Raafe’ ??? ???? ????? ??? se riwayat hai kahte hai ke jab Hazrat Imam e Hasan Bin Ali ??? ???? ????? ????? paida huye to main ne dekha Huzoor e Aqdas ??? ???? ????? ???? ???? ne unke kaan me wahi azan kahi jo namaz ke liye kahi jaati hai.nn(Abu daaud)nnHADEES:- Hazrat e Asma Bint e Abi Bakar Siddiq??? ???? ????? ????? se riwayat hai kahti hain ke Abdullah Bin Zubair ??? ???? ????? ????? makkah hi me hijrat se qabl mere pet me the baad e hijrat quba me ye paida huye. Main unko RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ki khidmat me laai aur Huzoor ki godh me unko rakh diya. Phir huzur ne khujoor mangaai aur chaba kar unke munh me daal di aur unke liye dua e barakat ki.nn(Bukhari / muslim)nnHADEES:- Hazrat e Abdullah Bin Abbas ??? ???? ????? ????? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya aulaad ka waalid pe ye haq hai keh achha naam rakhe aur achha adab sikhaye.nn(Baihaqi)nnHADEES:- Hazrat e Abuddarda ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya ke qiyamat ke din tum ko tumhare naam aur tumhare baapo ke naam se bulaya jaayega lihaza achhe naam rakho.nn(Abu daaud)nnHADEES:- Hazrat e Abdullah Bin Umar ??? ???? ????? ????? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya tumhare naamo me Allah ????? ke nazdeek ziyadah pyare naam ABDULLAH o ABDUR RAHMAN hai.nn(Muslim)nnHADEES:- Ummul Momineen Aaishah Siddiqa ??? ???? ????? ???? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya achho ke naam pe naam rakho aur apni haajatein achhe chihra walo se talab karo.nn(Dailami)nnHADEES:- Hazrat e Abu Umamah ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? farmate hain jiska ladka paida ho aur woh meri muhabbat aur mere naam se barakat haasil karne ke liye uska naam muhammad rakhe woh aur uska ladka dono bahisht me jaayein.nn(Ibn e Asakir)nnHADEES:- Hafiz Abu Taahir ne Anas ??? ???? ????? ??? se riwayat ki ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? farmate hai roz e qiyamat 2 shakhs rabbul izzat ke Huzoor khade kiye jayenge. Hukm hoga inhe jannat me le jao. Arz karenge ilahi ham kis amal par jannat ke qabil huye hamne jannat ka koi kaam kiya nahi farmaayega jannat me jaao, halaf kiya hai ke jiska naam Ahmad ya Muhammad ho dozakh me na jayega.nn(Bahar e shari’at)nnHADEES:- Huzur Aqdas ??? ???? ????? ???? ???? farmate hain ke Allah ????? ne farmaya mujhe apne izzat o jalaal ki qasam jiska naam tumhare naam par hoga use azab na dunga.nn(Abu Nuaim)nnHADEES:- RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? farmate hai tum me kisi ka kiya nuqsan hai agar uske ghar me 1 Muhammad ya 2 Muhammad ya 3 Muhammad ho.nn(Ibn e sa’d)nnHADEES:- Hazrat e Abdullah Ibn e Abbas ??? ???? ????? ????? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya jiske 3 bete ho aur woh unmein se kisi ka naam Muhammad na rakhe to zaroor jaahil hai.nn(Tibrani)nnHADEES:- Hazrat e Ali ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya jab ladke ka naam Muhammad rakho to uski izzat karo aur majlis me uske liye jagah kushadah karo aur use buraai ki taraf nisbat na karo.nn(Haakim)nnHADEES :- Hazrat e Abu Raafe’ ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya jab ladke ka naam Muhammad rakho to use na maaro aur na mahroom karo.nn(Bazzaz)nnHADEES:- Hazrat e Abdullah Bin Umar ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke Hazrat Umar ??? ???? ????? ??? ki 1 ladki ka naam Aasiya (?????) tha Huzoor ??? ???? ????? ???? ???? ne uska naam Jameelah rakha.nn(Muslim)nnHADEES:- Hazrat e Aaisha ??? ???? ????? ???? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? bure naamo ko badal dete.nn(Tirmizi)nnBOOK NAME – FAZAAIL O MASAIL E EIDUL AZHA O QURBANInn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love