TAKBEER TASHREEQ KE MASAIL

TAKBEER TASHREEQ KE MASAILnnMASLAH : 9wen zilhijjah ki fajar se 13wen ki asar tak har namaz e panjgaana ke ba’ad jo jamat e mustahabbah ke saath ada ki gayi 1 baar takbeer baland aawaaz se kahna wajib hai aur 3 baar afzalnnIse takbeer e tashreeq kahte hain woh ye hain.nn???????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????? ??????? ????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ?????????nn(Bahar e shari’at)nnnnMASLAH : Takbeer e tashreeq salam pherne ke ba’ad fauran wajib hai yani jab tak koi aisa fel na kiya ho ke us namaz par bina na kar sake. Agar masjid se baahar ho gaya ya qasdan (jaan boojh kar) wazu tod diya. Ya kalam kiya agarche sahwan to takbeer saaqit ho gayi aur bila qasd wazu toot gaya to keh le.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Takbeer tashreeq us par wajib hai jo shahar mein muqeem ho ye jisne uski iqteda ki.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Nafl o sunnat o witr ke Ba’ad takbeer wajib nahi juma ke ba’ad wajib hai aur namaz e eid ke ba’ad bhi keh le.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Masbooq (jiski rakat chhoot gayi ho) par takbeer wajib hai. Magar jab khud salam phere us waqt kahe aur imam ke saath keh li to namaz faasid na hui aur namaz khatm karne ke ba’ad takbeer ka i’aadah bhi nahi.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Aur dino mein namaz qaza ho gayi thi ayyam e tashreeq mein uski qaza padhi to takbeer wajib nahin. Yunhi in dino ki namazein aur dino mein padhi jab bhi wajib nahi.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Munfarid (tanha bagair jamat se namaz padhne wala) par takbeer wajib nahi. Magar munfarid bhi keh le ke saahibain ke nazdeek us par bhi wajib hai.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Imam ne takbeer na kaha jab bhi muqtadiyo par wajib hai.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH : Aurato par takbeer tashreeq wajib nahi.nnBahar e shari’at)nnIsi tarah musafir par bhi wajib nahi.nnBOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANInn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Dilshad Ahmedtakbeer tashreeq Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love