Isha Namaz Ki Chaar (4) Rakat Sunnat Ki Niyat Kis Tarah Ki Jayegi ?

Jawab:nnIsha Namaz Ki Chaar (4) Rakat Sunnat Ki Niyat.nnNiyat Ki Maine Chaar (4) Rakat Namaz Sunnat Isha Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye Sunnat Rasoolullah Ki Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar.

Share your love