Tag Makrooh

Roze ki halat mein gul ya manjan

Se roze ka hukm kya hoga qaza ya kaffara? Jawab: Gul Manjan ko Agar Is Haisiyat se kare ke Maqsad Daanto ki Mahez safaai ho Us ki Lazzat Maqsood na ho, to Roza makrooh hoga. Jab ke Koi zarra halaq…