Category Janaza

Gayab ki namaz e janaza

Agar koi Madina Shareef mein mar jaayein toh India mein uski namaz e janaza pad na kaise hai? Agar imaam ke aage muqtadi namaz pad rahe hai us hi imaam piche. Toh namaz hue, ya nahi muqtadi aur imaam ki?…

Namaz E Janaza ka tarika?

Namaz e janaza mein 2 farz hai. Qayam (khade hona) 4 Takbeer kehna Namaz e janaza mein 3 sunnatein hai. Sana padhna Durood E Ibrahim Padhna Namaz e janaza ki dua padhna Namaz e janaza ki niyat Niyat ki maine…