Tag Nifas

Nifas ke baad 6 month haiz nahi aya?

2) Nifas ke baad haiz nahi aya 6 month aur 9 month isi darmiyaan dosra hamal rah gaya? To ab namaz ka kya hukm? Jawab: Haiz nahi aaya to wo paak hai. Apni Namazein ada karti rahein. Isi tarah hamal…