Tag Fasiq

Dhadi Ek Musht Rakhna Wajib Hai

Is Wajib Hukm Ke Baare Mein Irshad Farmayein. Jo Na Rakhe Uske Baare Mein Kya Hukm Hoga. Jawab: Jo Dhadi Mundaye Ya Kata Kar Ek Musht Se Kam Rakhe Woh Sakht Gunahgaar Faasiq O Faajir Hai. Us Par Laazim Hai…