Tag Malik E Nisab

Agar Kisi Ke Paas Chandi Naho

Sirf Sona Ho Aur Nisab Se Kam Ho (Maslan 4 Tola Ya 6 Tola) Or Kuch Rupaye Bhi Ho (2-4 Hazar). To Kya Uspe Zakat Farz Hogi Or Agar Sirf Rupaye Ho To Kitne Rupaye Par Zakat Farz Hai. Jawab:…

Kin Logo Ko Zakat Dena Jaayez Nahi?

Jawab: Jin Logo Ko Zakat Dena Jaayez Nahi Unmein Se Kuch Yeh Hai. 1) Maaldar: Yaani Woh Shakhs Jo Malik e Nisab Ho. 2) Bani Hashim: Yaani Hazrat e Ali, Hazrat e Jafar, Hazrat e Aqeel Aur Hazrat e Abbas…