Category Quran

Quran Sharif Ki Do Ayat Jo Dua Bhi Hai

1) RABBANA ZALAMNA AN FUSANA WAILLAM TAGFIRLANA WATAR HAMNA LANAKUNANNA MINAL KHAASIREEN Aur Ayat E Karima. 2) LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZALIMEEN In Dono Duao Par Ameen Kehne Par Kuch Log Mana Farmate Hain. Jawab: In Mazkoora…

Surah Baqra Audio Ke Zariye Sunna Kaisa

Aur Ye Samajhna Ki Is Tarah (Audio Ke Zariye) Surah Baqra Sunne Se Ghar Ya Dukan Ki Nahusiyat, Manhusiyat Ya Nazar Wagera Hat Jayegi. Kya Ye Sahi Hoga. Jawab: Bahar Haal Quran Ki Surah Ke Sunne Ki Barkatein To Hasil…