Tag Qaza

Kaunse Namazo Ki Qaza Zaroori Hai?

Jawab: Farz Namazo Ki Qaza Farz Hai. Witr Ki Qaza Wajib Hai Aur Fajr Ki Sunnat Agar Farz Ke Sath Qaza Ho Aur Zawal Se Pehle Padhein. Toh Farz Ke Sath Sunnat Bhi Padhein Aur Zawal Ke Baad Padhein. Toh…