Tag Tayammum

Tayammum Ka Tarika Kya Hai?

Jawab: Tayammum Ka Tarika Yeh Hai Ki Awwal Dil Mein Niyat Karein. Fir Dono Hath Ki Ungliyan Kushada Karke Zameen Par Maare Aur Zyada Gard Lag Jayein Toh Jhadh Le. Fir Usse Saare Munh Ka Masah Karein. Fir Dobara Dono…

Tayammum Mein Kitne Farz Hai?

Jawab: Tayammum Mein Teen (3) Baatein Farz Hai. 1) Niyat Karna. 2) Pura Munh Par Hath Ferna. 3) Dono Hathon Ka Kuhniyon Samet Masah Karna. Agar Anguthi Pehne Ho Toh, Uske Neeche Hath Ferna Farz Hai! Aur Aurat Agar Chudhi,…