Tag Makrooh-e-Tahrimi

Fasiq Ke Pichhe Namaz Ho Sakhti Hai?

Jawab: Fasiq Ko Imam Banana Gunaah Hai. Namaz Uske Pichhe Padhenge Namaz Ho Jayegi. Magar Wo Sahi Ul Kha(n) Hai, Sahi Ul Qira’at Hai, Sahi Ul Tahaarat Hai, To Namaz To Ho Jayegi. Lekin Usku Imam Banana Gunaah Hai. Namaz…