Agar Kai Saalo Ki Namaz e Qaza Ho, Toh Niyat Kaise Kare ?

Jawab:nnAisi Surath Me Jo Namaz Maslan, Zohar Ki Qaza Padhni Hai.nnToh Iss Tarah Niyat Kare:nnNiyat Ki Maine Chaar (4) Rakat Namaz Qaza.nnJo Mere Zimme Baaki Hai.nnUnme Se Pehle Zohar Farz Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye.nnMuh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar.nnIssi Par Dusri Qaza Namazo Ki Niyato Ko Qiyas Karna Chahiye!

Share your love