Zohar Namaz Ki Doo (2) Rakat Sunnat Ki Niyat Kis Tarah Ki Jaye ?

Jawab:nnNiyat Ki Maine Doo (2) Rakat Namaz Sunnat Zohar Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye Sunnat Rasoolullah Ki Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!

Share your love