Asr Namaz Ke Waqt Kul Kitni Rakat Namaz Padhi Jaati Hai?

Jawab:nnAsr Namaz Ke Waqt Kut Aath (8) Rakat Namaz Padhi Jati Hai.nnPehle Chaar (4) Rakat Sunnat. nnPhir Chaar (4) Rakat Farz!nnAsr Namaz Ki Chaar (4) Rakat Sunnat Ki Niyat Kis Tarah Ki Jayegi ?nnJawab:nnNiyat Ki Maine Chaar (4) Rakat Namaz Sunnat Asr Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye Sunnat Rasoolullah Ki Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!nnAsr Namaz Ki Chaar (4) Rakat Farz Ki Niyat Kis Tarah Ki Jayegi ?nnJawab:nnNiyat Ki Maine Chaar (4) Rakat Namaz Farz Asr Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye (Muqtadi Itna Aur Kahe Peeche Iss Imam Ke) Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!

Share your love