Maghrib Namaz Ke Waqt Kul Kitni Rakat Namaz Padhi Jaati Hai ?

Jawab:nnMaghrib Namaz Ke Waqt Kul Saath (7) Rakat.nnPehle Teen (3) Rakat Farz. nnPhir Doo (2) Rakat Sunnat. nnPhir Doo (2) Rakat Nafl!nnMaghrib Namaz Ke Waqt Teen (3) Rakat Farz Ki Niyat Kis Tarah Ki Jayegi ?nnJawab:nnNiyat Ki Maine Teen (3) Rakat Namaz Farz Maghrib Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye (Muqtadi Itna Aur Kahe Peeche Iss Imam Ke) Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!nnMaghrib Namaz Ke Waqt Doo (2) Rakat Sunnat Ki Niyat Kaise Kare ?nnJawab:nnNiyat Ki Maine Doo (2) Rakat Namaz Sunnat Maghrib Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye Sunnat Rasoolullah Ki Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!nnMaghrib Namaz Ke Waqt Doo (2) Rakat Nafl Ki Niyat Kaise Kare ?nnJawab:nnNiyat Ki Maine Doo (2) Rakat Namaz Nafl Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!

Share your love