Agar Farz Ki Pehli Doo Rakato Me Se Kisi Ek Me Surat Milana Bhool Jaaye

Aur Ruku Ke Baad Yaad Aaye.nnToh Kya Kare?nnJawab:nnTeesri, Ya Chouthi Me Surah E Fatiha Ke Saat Surat Milaaye Aur Sajda-E-Sahw Kare!

Share your love