FARZ NAMAZ KI NIYAT KI AUR BAJAYE DO RAKAT KE TEEN RAKAT BHARI (???) PADH GAYA,

AB YAAD AAYA TO CHOUTHI RAKAT ME KYA KARE?nnJawab:nnFARZ KI NIYAT KI, BAJAAY DO RAKAT KE TEEN RAKAT BHARI (???) PADH GAYA.nnAB YAAD AAYA, TO CHOUTHI KHALI PADHE, BHARI (???) PADHNE KI JARORAT NAHI.nnAUR NAMAZ HO GAYI, AUR SAJDA-E-SAHW BHI WAJIB NAHI.nnFATAWA AMJADIYA, JILD-AWWAL, SAFA NUMBE-96n??????????

Share your love