QURBANI KA TARIKA

QURBANI KA TARIKAnnHADEES:– Hazrat e Jaabir ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke Nabi Kareem ??? ???? ????? ???? ???? ne zabah ke din 2 mendhe seengh wale chitkabre khassi kiye huye zabah kiye jab unka munh qibla ko kiya ye padhenn?????? ????????? ???????? ???????? ?????? ???????????n??????????? ?????????????? ????? ???? ?????????????n????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ????? ???????????? ??? ???????? ??? ??????????? ???????? ?? ????? ???? ?????????????? ??????????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????nnIsko padh kar zabah farmaya ek riwayat me hai ke Huzoor ??? ???? ????? ???? ???? ne ye farmaya keh ilahi ye meri taraf se hai aur meri ummat mein uski taraf se hai jis ne Qurbani nahi ki.nn(Abu daaud / Ibn e Maajah)nnHADEES:- Hazrat Anas ??? ???? ????? ??? se riwayat hai ke Nabi Kareemn??? ???? ????? ???? ????nNe 2 mendhe chitkabre sing walo ki Qurbani ki unhe apne dast e mubarak se zabah kiya aurn?????? ??????? ????????? ???????nKaha, kahte hain main ne Huzoor ??? ???? ????? ???? ???? ko dekha ke apna paaun unke pahluon par rakha aurn?????? ??????? ????????? ???????nKahann(Bukhari / Muslim)nnMASLAH:- Ye shubah keh ek mendha un sab ki taraf se kiyon kar ho sakta hai ya jo log abhi paida hi na huye unki Qurbani kiyon kar hui iska jawab ye hai ke ye Huzoor e Aqdas ??? ???? ????? ???? ???? ke khasaais se hai jis tarah huzur ne 6 mahine ki bakri ke bachchah ki Qurbani Abu Burdah ??? ???? ????? ??? ke liye jaayez farma di auron ke liye uski mumana’at kardi isi tarah is mein khud Huzoor ??? ???? ????? ???? ???? ki khususiyyat hai.nn(Bahar e shari’at)nnMASLAH:– Qurbani ka tarika ye hai keh Jaanwar un sharaait ke muwafiq hon jo mazkoor hui yani jo us ki umr baatai gayai us se kam na ho aur un uyoob se paak ho jinki wajah se Qurbani naajaayez hoti hai aur bihtar ye keh umdah o farbah ho Qurbani se pahle use chaarah paani de dein yani bhooka piyasa zabah na karein aur ek ke saamne dosre ko zabah na karein aur pahle se chhuri tez karle aisa na ho ke Jaanwar girane ke baad uske saamne chhuri tez ki jaaye Jaanwar ko baayein pahlu par is tarah litaayein ke qiblah ko uska munh ho aur apna daahina paaun uske pahlu par rakh kar tez chhuri se jald zabah kar diya jaaye aur zabah se pahle ye dua padhi jaayenn?????? ????????? ???????? ???????? ?????? ???????????n??????????? ?????????????? ????? ???? ?????????????n????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ????? ???????????? ??? ???????? ??? ??????????? ???????? ?? ????? ???? ?????????????? ??????????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????nnIse padh kar zabah kar de Qurbani apni taraf se ho to zabah ke ba’ad ye dua padhenn??????????? ????????? ??????? ????? ??????????? ???? ?????????? ????????????? ???????? ????????? ?? ?????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?????????nnIs tarah zabah kare ke chaaro ragen kat jaayein ya kam se kam 3 ragen kat jaayein is se ziyadah na kaatein ke chhuri gardan ke muhra tak pahunch jaaye ke ye be wajah ki takleef hai.nnPhir jab tak Jaanwar thanda na ho jaaye yani jab tak uski rooh bilkul na nikal jaaye uske paaun wagairah na kaate na khaal utaare aur agar dosre ki taraf se zabah karna hai to ??????? ki jagah ??? Ke baad uska name le aur agar woh mushtarak Jaanwar hai jaise gaaye, oont to wazan se gosht taqseem kiya jaaye mahaz takhmeena (andazah) se taqseem na kareinnn(Bahar e shari’at)nnMASLAH:– Qurbani karne wala baqra’eid ke din sab se pahle Qurbani ka gosht khaye is pahle koi dosri chiz na khaye ye mustahab hainn(Bahar e shari’at)nnFAAIDAH:- Ahadees se saabit hai ke Saiyyid e Aalam ??? ???? ????? ???? ???? ne is ummat e marhooma ki taraf se Qurbani ki ye Huzur ??? ???? ????? ???? ???? ke be shumaar altaaf men se ek khaas karam hai ke is mouqe par bhi ummat ka khiyaal farmaya aur jo log Qurbani na kar sake unki taraf se khud hi Qurbani ada farmayi jab Huzoor ??? ???? ????? ???? ???? ne ummat ki taraf se khud Qurbani ki to jo musa lman sahib e isteta’at ho agar Huzoor e Aqdas ??? ???? ????? ???? ???? ke naam ki ek Qurbani kare to zahe naseeb aur behtar seengh wala mendha hai jiski siyaahi mein safaidi ki bhi aamezish ho jaise mendhe ke khud Huzoor Akram ??? ???? ????? ???? ???? ne Qurbani farmaai.nn(Bahar e shari’at)nnBOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANInn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love