Khade Ho Kar, Ya Lait Kar, Ya Nange Ho Kar Peshab Karna Kaisa Hai?

ANSWERnnJab Aadmi Pakhane Ko Jaaye To Mustahab Hai Ki Paakhane Se Baahar Yah Padele.nnnDua: Bismillahi Allahumma Inni Aauzu Biqa Minal Khubusi Wal Khabais.nnnTarjama: Aye Allah Main Teri Panah Maangta Hoon Naapaki Aur Shaitanose.nnnPhir Baaye (Left) Paav Daakhil Kare.nnnNikalte Waqt Pahile Daahina (Right) Paav Baahar Aur Baahar Nikaal Kar Yah PadehnnnDua:Gufraanaka Alhamdu Lillah Hillazi Azhaba Anni Maa Yuzeeni Wa Am Siqa Alayya Ma Yan FauninnnTarjuma: Allah Se Magfirat Ka Sawal Karta Hoon Hamd Hai Allah Ke Liye Usne Mere Pait Se Wah Cheez Nikaali Jo Mujhe Taklif Deti Thi Aur Wah Cheez Roki Jo Mujhe Nafa Degi.nnnKhade Ho Kar Ya Lait Kar, Ya Nange Ho Kar Peshab Karna Makrooh Hai.nnnBahar-E-Sahari?At Hissa Dusra Safa 92,93nnnKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnnMufti Maqsood Akhtar Qadri Sahab

Share your love