Huzur! Buzurgan E Deen Ke Urs Me Jo Afa?al Najayez Hote Hai.

Unse Un Hazrat Ko Taklif Hoti Hai?nnJawab:nnBilshuba (Un Hazrat Ko Taklif Hoti Hai) Aur Yahi Wajh Hai Ke Un Hazrat Ne Bhi Tawaja Kam Farma Di.nnWarna Pehle Jis Qadr Fayuz Hote They Wo Ab Kaha ?nnMalfuzaat E Ala Hazrat Hisa 3

Share your love