Kya Azaan Kehne Wala Hi Iqamat Kahe Dusra Na Kahe?

Jawab: Haan, Azaan Kehne Wala Hi Iqamat Kahe. Uski Ijazat Ke Bagair Dusra Na Kahe. Agar Bagair Ijazat Dusre Ne Kahi, Aur Azaan Dene Waale Ko Nagawaar Ho, Toh Makrooh Hai!

Share your love