Taraweeh Namaz Ki Niyat Kis Tarah Ki Jaye?

Jawab:

Niyat Ki Maine Do Rakat Namaz Taraweeh Sunnat RASOOLULLAH Ki ALLAH TA’AALA Ke Liye (Muqtadi Itna Aur Kahe Peeche Is Imaam Ke) Muh Mera Taraf Kaaba Shareef Ke ALLHU AKBAR

Share your love