Tajiye Par Jo Mithhai Chadhai Jati Hai, Kya Usko Kha Sakte Hai?

Jawab:nnA’ala Hazrat Alaiyhi Rehma Farmate Hai:nnTajiya Par Jo Mithhai Chadhai Jati Hai, Agarche Haraam Nahi Ho Jati.nnMagar Uske Khane Me Jahilo’n Ki Nazar Me Ek Amr/Kam E Najayez Sharai Ki Wuqat Badhane Aur Uske Tark (Chhod) Me Usse Nafrat Dilayi Hai.nnLehaza Woh Mithhai Na Khayi Jaye.nnn????? ????? ???? 49

Share your love